Danh sách 20 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới theo xếp hạng mà hãng tư vấn Interbrand vừa công bố...

blogchungkhoan.com

20. Honda
Giá trị thương hiệu: 18,5 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 21
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.
19. Amazon      Giá trị thương hiệu: 23,6 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 20      Thay đổi giá trị thương hiệu: +27%
19. Amazon
Giá trị thương hiệu: 23,6 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 20
Thay đổi giá trị thương hiệu: +27%.
18. Oracle      Giá trị thương hiệu: 24,1 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 18      Thay đổi giá trị thương hiệu: +9%
18. Oracle
Giá trị thương hiệu: 24,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 18
Thay đổi giá trị thương hiệu: +9%.
17. Louis Vuitton      Giá trị thương hiệu: 24,9 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 17      Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%
17. Louis Vuitton
Giá trị thương hiệu: 24,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 17
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%.
16. Gillette      Giá trị thương hiệu: 25,1 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 16      Thay đổi giá trị thương hiệu: +1%
16. Gillette
Giá trị thương hiệu: 25,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 16
Thay đổi giá trị thương hiệu: +1%.
15. HP      Giá trị thương hiệu: 25,8 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 15      Thay đổi giá trị thương hiệu: -1%
15. HP
Giá trị thương hiệu: 25,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 15
Thay đổi giá trị thương hiệu: -1%.
14. Disney      Giá trị thương hiệu: 28,1 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 13      Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%
14. Disney
Giá trị thương hiệu: 28,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 13
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3% .
13. Cisco      Giá trị thương hiệu: 29,1 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 14      Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%
13. Cisco
Giá trị thương hiệu: 29,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 14
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.
12. BMW      Giá trị thương hiệu: 31,8 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 12      Thay đổi giá trị thương hiệu: +10%
12. BMW
Giá trị thương hiệu: 31,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 12
Thay đổi giá trị thương hiệu: +10% .
11. Mercedes-Benz      Giá trị thương hiệu: 31,9 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 11      Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%
11. Mercedes-Benz
Giá trị thương hiệu: 31,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 11
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6% .
10. Toyota      Giá trị thương hiệu: 35,3 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 10      Thay đổi giá trị thương hiệu: +17%
10. Toyota
Giá trị thương hiệu: 35,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 10
Thay đổi giá trị thương hiệu: +17%.
9. Intel      Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 8      Thay đổi giá trị thương hiệu: -5%
9. Intel
Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 8
Thay đổi giá trị thương hiệu: -5%.
8. Samsung      Giá trị thương hiệu: 39,6 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 9      Thay đổi giá trị thương hiệu: +20%
8. Samsung
Giá trị thương hiệu: 39,6 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 9
Thay đổi giá trị thương hiệu: +20%.
7. McDonald's      Giá trị thương hiệu: 42 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 7      Thay đổi giá trị thương hiệu: +5%
7. McDonald's
Giá trị thương hiệu: 42 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 7
Thay đổi giá trị thương hiệu: +5%.
6. GE      Giá trị thương hiệu: 46,9 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 6      Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%
6. GE
Giá trị thương hiệu: 46,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 6
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.
5. Microsoft      Giá trị thương hiệu: 59,5 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 5      Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%
5. Microsoft
Giá trị thương hiệu: 59,5 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 5
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%.
4. IBM      Giá trị thương hiệu: 78,8 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 3      Thay đổi giá trị thương hiệu: +4%
4. IBM
Giá trị thương hiệu: 78,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 3
Thay đổi giá trị thương hiệu: +4% .
3. Coca-Cola      Giá trị thương hiệu: 79,2 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 1      Thay đổi giá trị thương hiệu: +2%
3. Coca-Cola
Giá trị thương hiệu: 79,2 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 1
Thay đổi giá trị thương hiệu: +2%.
2. Google      Giá trị thương hiệu: 93,3 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 4      Thay đổi giá trị thương hiệu: +34%
2. Google
Giá trị thương hiệu: 93,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 4
Thay đổi giá trị thương hiệu: +34% .
1. Apple      Giá trị thương hiệu: 98,3 tỷ USD      Xếp hạng năm 2012: 2      Thay đổi giá trị thương hiệu: +28%
1. Apple
Giá trị thương hiệu: 98,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 2
Thay đổi giá trị thương hiệu: +28%.
 
                                                                                                                          Theo Vneconomy
 
Top