20 nữ lãnh đạo doanh nghiệp được hưởng thù lao - bao gồm lương, thưởng tiền mặt và thưởng cổ phiếu - cao nhất trong năm tài khóa gần nhất...

20. Laura Alber

Chức danh: CEO
Công ty: Williams-Sonoma
Tổng thù lao: 14 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 4 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 10 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>19. Bridget van Kralingen </b><br><br>Chức danh: Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ kinh doanh toàn cầu IBM <br>Công ty: IBM<br>Tổng thù lao: 14,8 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 3,4 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 11,4 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
19. Bridget van Kralingen

Chức danh: Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ kinh doanh toàn cầu IBM
Công ty: IBM
Tổng thù lao: 14,8 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 3,4 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 11,4 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>18. Mary Ricks </b><br><br>Chức danh: CEO phụ trách thị trường châu Âu<br>Công ty: Kennedy Wilson Holdings<br>Tổng thù lao: 17,1 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 11,7 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 5,4 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
18. Mary Ricks

Chức danh: CEO phụ trách thị trường châu Âu
Công ty: Kennedy Wilson Holdings
Tổng thù lao: 17,1 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 11,7 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 5,4 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>17. Mary Erdoes </b><br><br>Chức danh: CEO phụ trách quản lý tài sản <br>Công ty: JP Morgan Chase<br>Tổng thù lao: 17,1 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 7,7 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 9,5 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
17. Mary Erdoes

Chức danh: CEO phụ trách quản lý tài sản
Công ty: JP Morgan Chase
Tổng thù lao: 17,1 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 7,7 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 9,5 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>16. Meg Whitman </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: Hewlett-Parkard (HP)<br>Tổng thù lao: 17,1 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 4,3 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,9 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
16. Meg Whitman

Chức danh: CEO
Công ty: Hewlett-Parkard (HP)
Tổng thù lao: 17,1 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 4,3 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,9 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>15. Carol Meyrowitz </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: TJX Companies<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>Tổng thù lao: 18 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 7,3 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 10,6 triệu USD
15. Carol Meyrowitz

Chức danh: CEO
Công ty: TJX Companies

Nguồn: CNN Money
Tổng thù lao: 18 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 7,3 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 10,6 triệu USD
<b>14. Irene Rosenfeld </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: Mondelez International<br>Tổng thù lao: 18,3 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 5,9 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,3 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
14. Irene Rosenfeld

Chức danh: CEO
Công ty: Mondelez International
Tổng thù lao: 18,3 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 5,9 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,3 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>13. Mary Dillon </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: Ulta Beauty<br>Tổng thù lao: 18,6 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 3,1 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 15,5 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
13. Mary Dillon

Chức danh: CEO
Công ty: Ulta Beauty
Tổng thù lao: 18,6 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 3,1 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 15,5 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>12. Meg Gentle </b><br><br>Chức danh: Phó chủ tịch điều hành phụ trách marketing <br>Công ty: Cheniere Energy<br>Tổng thù lao: 18,6 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 18,6 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
12. Meg Gentle

Chức danh: Phó chủ tịch điều hành phụ trách marketing
Công ty: Cheniere Energy
Tổng thù lao: 18,6 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 18,6 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>11. Sheryl Sandberg </b><br><br>Chức danh: Giám đốc hoạt động (COO)<br>Công ty: Facebook<br>Tổng thù lao: 18,7 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 3,2 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 15,5 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
11. Sheryl Sandberg

Chức danh: Giám đốc hoạt động (COO)
Công ty: Facebook
Tổng thù lao: 18,7 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 3,2 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 15,5 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>10. Patricia Woertz</b><br> <br>Chức danh: Phó chủ tịch điều hành <br>Công ty: Archer Daniels Midland<br>Tổng thù lao: 19,7 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 3,3 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 16,4 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
10. Patricia Woertz

Chức danh: Phó chủ tịch điều hành
Công ty: Archer Daniels Midland
Tổng thù lao: 19,7 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 3,3 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 16,4 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>9. Ginni Rometty </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: IBM<br>Tổng thù lao: 19,8 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 6,9 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,9 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
9. Ginni Rometty

Chức danh: CEO
Công ty: IBM
Tổng thù lao: 19,8 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 6,9 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 12,9 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>8. Marillyn Hewson </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: Lockheed Martin<br>Tổng thù lao: 20,1 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 11,2 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 9 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
8. Marillyn Hewson

Chức danh: CEO
Công ty: Lockheed Martin
Tổng thù lao: 20,1 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 11,2 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 9 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>7. Phebe Novakovic </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: General Dynamics<br>Tổng thù lao: 20,4 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 6,7 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 13,7 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
7. Phebe Novakovic

Chức danh: CEO
Công ty: General Dynamics
Tổng thù lao: 20,4 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 6,7 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 13,7 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>6. Indra Nooyi </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: Pepsi Co.<br>Tổng thù lao: 22,2 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 15,9 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 6,3 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
6. Indra Nooyi

Chức danh: CEO
Công ty: Pepsi Co.
Tổng thù lao: 22,2 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 15,9 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 6,3 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>5. Angela Ahrendts</b><br><br>Chức danh: Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ và bán hàng trực tuyến <br>Công ty: Apple<br>Tổng thù lao: 25,8 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 5,8 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 20 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
5. Angela Ahrendts

Chức danh: Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ và bán hàng trực tuyến
Công ty: Apple
Tổng thù lao: 25,8 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 5,8 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 20 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>4. Mary Barra </b><br><br>Chức danh: CEO <br>Công ty: General Motors (GM)<br>Tổng thù lao: 28,6 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 5,4 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 23,2 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
4. Mary Barra

Chức danh: CEO
Công ty: General Motors (GM)
Tổng thù lao: 28,6 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 5,4 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 23,2 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>3. Ruth Porat</b><br><br>Chức danh: Giám đốc tài chính (CFO)<br>Công ty: Alphabet<br>Tổng thù lao: 31 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 6 triệu USD <br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 25,1 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
3. Ruth Porat

Chức danh: Giám đốc tài chính (CFO)
Công ty: Alphabet
Tổng thù lao: 31 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 6 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 25,1 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>2. Marissa Mayer</b><br><br>Chức danh: CEO<br>Công ty: Yahoo!<br>Tổng thù lao: 36 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 1,5 triệu USD<br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 34,4 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>
2. Marissa Mayer

Chức danh: CEO
Công ty: Yahoo!
Tổng thù lao: 36 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 1,5 triệu USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 34,4 triệu USD

Nguồn: CNN Money
<b>1. Safra Catz </b><br><br>Chức danh: Giám đốc điều hành (CEO)<br>Công ty: Oracle<br>Tổng thù lao: 41 triệu USD<br>Thù lao bằng tiền mặt: 971.000 USD<br>Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 40 triệu USD<br><br><i>Nguồn: CNN Money</i><br>1. Safra Catz

Chức danh: Giám đốc điều hành (CEO)
Công ty: Oracle
Tổng thù lao: 41 triệu USD
Thù lao bằng tiền mặt: 971.000 USD
Thưởng cổ phiếu và quyền chọn: 40 triệu USD

Vneconomy/CNN Money
 
Top